14/04/2015

1.2 Lëtzebuergesch (L) - Deutsch (D) - français (F) - Gemeng (commune / Gemeinde)

Place names

Däitsch

German

Franzéisch

French

Gemeng

Commune

Aansebuerg

Ansemburg

Ansembourg

Tuntange

Aassel

Assel

Assel

Bous

Aasselbur

Asselborn

Asselborn

Wincrange

Aasselscheierhaff

Asselscheuerhof

Asselscheuerhof

Lorentzweiler

Äischen

Eischen

Eischen

Hobscheid

Äischer

Enscheringen

Enscherange

Wilwerwiltz

Allënster

Altlinster

Altlinster

Junglinster

Allerbur

Allerborn

Allerborn

Wincrange

Alrodeschhaff

Altrodeschhof

Altrodeschhof

Consdorf

Alschënt

Alscheid

Alscheid

Kautenbach

Altwis

Altwies

Altwies

Mondorf-les-Bains

Alzeng

Alzingen

Alzingen

Hesperange

Amber

Imbringen

Imbringen

Junglinster

Angelduerf

Ingeldorf

Ingeldorf

Erpeldange

Angelsbierg
oder Angsbreg

Angelsberg

Angelsberg

Fischbach

Antoniushaff

Antoniushof

Antoniushof

Wincrange

Baastenduerf

Bastendorf

Bastendorf

Bastendorf

Bäerbuerg

Berburg

Berbourg

Manternach

Bäerdref

Berdorf

Berdorf

Berdorf

Banzelt

Banzelt

Banzelt

Betzdorf

Bärel

Berl

Berlé

Winseler

Bäreldeng
oder Bärel

Bereldingen

Bereldange

Walferdange

Bartreng

Bartringen

Bertrange

Bertrange

Baschelt

Baschleiden

Baschleiden

Boulaide

 

Bauschelt

Bauschleiden

Boulaide

Boulaide

Bech

Bech

Bech

Bech

Bech-Maacher

Bech-Kleinmacher

Bech-Kleinmacher

Wellenstein

Beefort

Befort

Beaufort

Beaufort

Beesslek

Oberbesslingen

Hautbellain

Troisvierges

Beesten

Beisten

Beisten

Nommern

Beetebuerg

Bettemburg

Bettembourg

Bettembourg

Beforterheed

Beforterheide

Beforterheide

Reisdorf

Beggen

Beggen

Beggen

Luxembourg

Beidler

Beidweiler

Beidweiler

Junglinster

Béigen

Boegen

Boevange/Clervaux

Wincrange

Béiwen

Böwen

Bavigne

Lac de la Haute-Sûre

Béiwen/Atert

Böwingen/Attert

Boevange/Attert

Boevange-sur-Attert

Béiweng

Bivingen

Bivange

Roeser

Belair

Belair

Belair

Luxembourg

Belenhaff

Behlen

Behlen

Junglinster

Beler

Beiler

Beiler

Weiswampach

Bëls(ch)dref

Bilsdorf

Bilsdorf

Rambrouch

Bënzelt

Binsfeld

Binsfeld

Weiswampach

Bënzert

Binzrath

Binzrath

Mersch

Bëschdref

Buschdorf

Buschdorf

Boevange-sur-Attert

Bëschrued

Buschrodt

Buschrodt

Wahl

Bëttel

Bettel

Bettel

Fouhren

Betten op der Mess

Bettingen

Bettange

Dippach

Bettenduerf

Bettendorf

Bettendorf

Bettendorf

Betzder

Betzdorf

Betzdorf

Betzdorf

Beyeren

Beyren

Beyren

Flaxweiler

Beyerholz

Beyerholz

Beyerholz

Lenningen

Biébereg

Bettborn

Bettborn

Bettborn

Biekerech

Beckerich

Beckerich

Beckerich

Bieles

Beles

Belvaux

Sanem

Bierchem

Berchem

Berchem

Roeser

Bierden

Bürden

Bürden

Erpeldange

Biereng

Beringen

Beringen

Mersch

Bierengerbierg

Beringerberg

Beringerberg

Mersch

Bierg1

Berg1

Berg1

Colmar-Berg

Bierg2

Berg2

Berg2

Betzdorf

Biergem

Bergem

Bergem

Mondercange

Biergerkräiz

Bürgerkreuz

Bürgerkreuz

Kopstal

Bierkelt

Birkelt

Birkelt

Berdorf

Biermereng

Bürmeringen

Burmerange

Burmerange

Bierschbech

Berschbach

Berschbach

Mersch

Biertreng

Birtringen

Birtrange

Schieren

Bigelbaach

Bigelbach

Bigelbach

Reisdorf

Biicherhaff

Bücherhof

Bücherhof

Stadtbredimus

Biissen

Bissen

Bissen

Bissen

Bill

Bill

Bill

Boevange-sur-Attert

Birelergronn

Birelergrund

Birelergrund

Sandweiler

Birelerhaff

Birelerhof

Birel

Mamer

Birelerhaff

Birelerhof

Birelerhof

Sandweiler

Bitscht

Büderscheid

Büderscheid

Goesdorf

Biwels

Bivels

Bivels

Putscheid

Biwer

Biwer

Biwer

Biwer

Biwwesch

Biwisch

Biwisch

Troisvierges

Blaaschent

Blascheid

Blaschette

Lorentzweiler

Bleesbréck

Bleesbrück

Bleesbrück

Bettendorf

Blummendall

Blumenthal

Blumenthal

Bech

Bockmillen

Bockmühle

Bockmühle

Wincrange

Bollenduerferbréck

Bollendorfer-Brücke

Bollendorf-Pont

Berdorf

Bomecht

Bomicht

Bomicht

Bascharage

Bommel

Bonnal

Bonnal

Neunhausen

Bouferdeng

Bofferdingen

Bofferdange

Lorentzweiler

Boukels

Bockholtz 1

Bockholtz 1

Goesdorf

Bouneweg

Bonneweg

Bonnevoie

Luxembourg

Boxer

Boxhorn

Boxhorn

Wincrange

Brädeler

Breitweiler

Breitweiler

Consdorf

Brameschhaff

Brameschhof

Brameschhof

Kehlen

Branebuerg

Brandenburg

Brandenbourg

Bastendorf

Brattert

Brattert

Brattert

Wahl

Breedelt

Breidfeld

Breidfeld

Weiswampach

Breinert

Breinert

Breinert

Biwer

Briddel

Bridel

Bridel

Kopstal

Briedemes
oder Stadbriedemes

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Brosiushaff

Brosiushof

Brosiushof

Berg

Brouderbur

Broderbour

Broderbour

Bettendorf

Bruch 1

Bruch 1

Brouch 1

Biwer

Bruch 2

Bruch 2

Brouch 2

Boevange-sur-Attert

Bruechtebaach

Brachtenbach

Brachtenbach

Wincrange

Buchholz

Buchholtz

Buchholtz

Flaxweiler

Buchholzerhaff

Buchholzerhof

Buchholzerhof

Dalheim

Buddeler

Budler

Boudler

Biwer

Buddelerbaach

Boudler

Boudlerbach

Biwer

Buer

Born

Bour

Tuntange

Buerg (an der)
oder Buerglënster

Burglinster

Bourglinster

Junglinster

Buerghaff

Burghof

Bourghof

Nommern

Buerschdref

Boursdorf

Boursdorf

Mompach

Buerschent

Burscheid

Bourscheid

Bourscheid

Bukels

Bockholtz 2

Bockholtz 2

Hosingen

Bungeref

Bondorf

Bigonville

Rambrouch

Bur

Born

Born

Mompach

Bus

Bous

Bous

Bous

Cents
oder Zens

Cents

Cents

Luxembourg

Clemenshaff

Clemenshof

Clemenshof

Bettendorf

Créispent

Crispent

Crispent

Consdorf

Déckt

Dickt

Dickt

Hoscheid

Déckt

Dickt

Dickt

Hosingen

Déierbech

Derenbach

Derenbach

Wincrange

Déifferdéng
oder Déifferdang

Differdingen

Differdange

Differdange

Déiljen

Dillingen

Dillingen

Beaufort

Deisermillen

Deysermühle

Deysermühle

Wormeldange

Dellen

Dellen

Dellen

Grosbous

Dénkert

Dünkrodt

Dünkrodt

Lac de la Haute-Sûre

Dewelt

Deiffelt

Deiffelt

Wincrange

Dickweiler

Dickweiler

Dickweiler

Rosport

Diddeleng

Düdelingen

Dudelange

Dudelange

Dienjen

Doenningen

Doennange

Wincrange

Diirbech

Dirbach

Dirbach

Heiderscheid, Goesdorf

Dikrech
oder Dikkrich

Diekirch

Diekirch

Diekirch

Dippech

Dippach

Dippach

Dippach

Direndall

Dürrenthal

Dürrenthal

Kehlen

Dol

Dahl

Dahl

Goesdorf

Dolebierg

Dolenberg

Dolenberg

Medernach

Dondel

Dondelingen

Dondelange

Kehlen

Donkels

Donkols

Doncols

Winseler

Dosber-Bréck

Dasburg-Brück

Dasbourg-Pont

Hosingen

Dosterterhaff

Dosterterhof

Dosterterhof

Berdorf

Dräibuer

Dreiborn

Dreiborn

Wormeldange

Draufelt

Drauffelt

Drauffelt

Munshausen

Drénkelt

Drinklingen

Drinklange

Troisvierges

Dudderhaff

Duderhof

Duderhof

Luxembourg

Duelem

Dahlem

Dahlem

Garnich

Duelem

Dalheim

Dalheim

Dalheim

Duerscht

Dorscheid

Dorscheid

Hosingen

Dummeldeng

Dommeldingen

Dommeldange

Luxembourg

Dümongshaff

Dumontshof

Dumontshof

Schifflange

Eech

Eich

Eich

Luxembourg

Eesbéch

Untereisenbach

Untereisenbach

Hosingen

Eeschler

Eschweiler2

Eschweiler2

Junglinster

Eeschwëller

Eschweiler1

Eschweiler1

Eschweiler

Éileng

Ehlingen

Ehlange

Reckange-sur-Mess

Éilereng

Ehleringen

Ehlerange

Sanem

Éimeré

Emeringerhof

Emeringerhof

Bous

Éimereng

Emeringen

Emerange

Burmerange

Éimeschbaach

Emeschbach

Emeschbach

Wincrange

Éinen

Ehnen

Ehnen

Wormeldange

Éiner
oder Iener

Ehner

Ehner

Saeul

Éischent

Escheid

Eschette

Rambrouch

Éiter

Oetringen

Oetrange

Contern

Elfënterbréck

Helfenterbruck

Helfenterbruck

Bertrange

Ell

Ell

Ell

Ell

Elléng

Ellingen

Ellange

Mondorf-les-Bains

Elwen

Ulflingen

Troisvierges

Troisvierges

Elwéng

Elvingen2

Elvange2

Burmerange

Elz

Eltz

Eltz

Redange

Engelshaff

Engelshof

Engelshof

Niederanven

Ennerschlënner

Unterschlinder

Unterschlinder

Hoscheid

Enteschbaach

Enteschbach

Enteschbach

Bourscheid

Eppelduerf

Eppeldorf

Eppeldorf

Ermsdorf

Erséng

Ersingen

Ersange

Waldbredimus

Eschduerf

Eschdorf

Eschdorf

Heiderscheid

Esch-Sauer
oder Esch am Lach

Esch an der Sauer

Esch-sur-Sûre

Esch-sur-Sûre

Esch-Uelzecht

Esch an der Alzette

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

Esebur

Eisenborn

Eisenborn

Junglinster

Eselbuer

Eselborn

Eselborn

Clervaux

Essen

Essingen

Essingen

Mersch

Ettelbréck

Ettelbrück

Ettelbruck

Ettelbruck

07:14 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.