06/12/2011

d'Uertschaftsnimm / les noms des localités (Lëtzebuerg / Arelerland)

d‘Uertschaftsnimm

 Les noms des localités

 Place names in Luxembourg and Arelerland

(province of Luxembourg (Belgium))

 

  1 Luxembourg  / Lëtzebuerg

16:49 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

1.1 français - Lëtzebuergesch

 

 

français

Lëtzebuergesch

 

 

Abweiler (Bettembourg)

Obëler

 

Ahn (Wormeldange)

Ohn

 

Allerborn (Oberwampach)

Allerbur

 

Alscheid (Kautenbach)

Alschent

 

Altlinster (Junglinster)

Allënster

 

Altrier

(op der) Schanz

 

Altwies (Mondorf/Bains)

Altwis, Wis

 

Alzingen (Hesperange)

Alzéng

 

Angelsberg (Fischbach)

Angelsbierg

 

Ansembourg (Tuntange)

Ansebuerg

 

Antoniushof (Boevange-Cl.)

Antoniushaff

 

Aresdorferhof

Aresdorferhaff

 

Arsdorf

Ueschdrëf

 

Aspelt (Frisange)

Uespelt

 

Assel (Bous)

Aassel

 

Asselborn

Aasselbur

 

Asselborn- Moulin

Aasselburermillen

 

Asselscheuer (Lorentzweiler)

Aassel­-Uesselscheier

 

Bad Mondorf (Diekirch) = Mondorf-Ies-Bains

Bad Mondorf, Munnerëf

 

Bamerthal

Bamerdall

 

Banzelt (Betzdorf)

Banzelt

 

Bartringen = Bertrange

Bartréng

 

Basbellain

Kiirchen

 

Bascharage

Nidderkäerjhéng

 

Baschleiden

Baschelt

 

Bastendorf

Baas(ch)tenduerf

 

Baumbusch (Luxbg.)

Bambësch

 

Bauschleiden = Boulaide

Bauschelt

 

Bavigne (Mecher)

Béiwen

 

Beaufort = Befort

Befort / Befert

 

Beauforterhof (Bertrange)

Bouferterhaff

 

Bech

Bech

 

Bech-Kleinmacher

Bech-Maacher

 

Beckerich

Biekerech

 

Beggen (Luxbg.)

Beggen

 

Behlenhof (Junglinster)

Belenerhaff

 

Beidweiler (Junglinster)

Beidler, Bëddeler

 

Beiler (Weiswampach)

Beler

 

Beisten

Beisten

 

Belair (Luxbg.)

Belair

 

Beles = Belvaux

Bieles

 

Belval-Metzerloch

Belval-Metzerlach

 

Berbourg

Berbuerg

 

Berchem (Roeser)

Bierchem

 

Berdorf

Baerdrëf

 

Bereldange (Walferdange)

Bareldéng, Barel

 

Berg (Colmar-Berg)

Bierg

 

Berg (Betzdorf)

Bierg

 

Bergem (Mondercange)

Biergem

 

Beringen (Mersch)

Bieréng

 

Berl = Berlé

Barel

 

Berschbach (Mersch)

Beeschbech

 

Bertrange

Bartréng

 

Bettange (Dippach)

Betten (op der)

 

Bettborn

Mess - Biebereg

 

Bettel

Bëttel

 

Bettembourg

Beetebuerg

 

Bettendorf

Bettenduerf

 

Betzdorf

Betzder

 

Beyren (Flaxweiler)

Beyeren

 

Bigelbach (Reisdorf)

Bigelbaach

 

Bigonville

Bungerëf

 

Bill (Boevange/Attert)

Bill

 

Bilsdorf (Arsdorf)

Bëlschdrëf

 

Binsfeld (Weiswampach)

Bënzelt

 

Binzrath (Mersch)

Bënzert

 

Birkelt (Berdorf)

Biirkelt

 

Birkenhof (Schieren)

Biirkenhaff

 

Birtrange (Schieren

Biirtréng

 

Bissen

Biissen

 

Bivange (Roeser)

Béiwéng

 

Bivels (Putscheid)

Biwels

 

Biwer

Biwer

 

Biwisch (Troisvierges)

Biwesch

 

Blaschette (Lorentzw.)

Blaaschent

 

Bleesbrück (Bettendorf)

Bleesbréck

 

Blumenthal (Bech)

Blummendall

 

Bockholtz (Goesdorf)

Boukels

 

Bockholtz (Hosingen)

Boukels

 

Bockmühle (Asselborn)

Bockmillen

 

Boegen = Boevange

Béigen

 

Boevange (Clervaux)

Béigen

 

Boewen = Bavigne

Béiwen

 

Boewingen = Boevange (Attert)

Béiwen (Atert)

 

Bofferdange (Lorentzweiler)

Bouffer(déng)

 

Bohey

Bohey

 

Bollendorf-Pont (Berdorf)

Bollendorferbréck

 

Bomicht (Bascharage)

Bomecht

 

Bommert (Bascharage)

Bommert

 

Bondorf = Bigonville

Bungerëf

 

Bonnal (Neunhausen)

Bommel

 

Bonneweg = Bonnevoie

Bouneweg

 

Born (Mompach)

Bur

 

Born-Moulin (Mompach)

Burermillen

 

Boudler (Biwer)

Buddeler

 

Boudlerbach (Biwer)

Buddelerbaach

 

Boulaide = Bauschleiden

Bauschelt

 

Boulaide-Moulin

Bauscheltermillen

 

Bour (Tuntange)

Bur

 

Bourghof (Nommern)

Buerghaff

 

Bourglinster

Buerglënster, an der Buerg

 

Bourscheid

Buurschent

 

Bourscheid-Moulin

Buurschtermillen

 

Boursdorf (Mompach)

Buers-, Bueschdréf

 

Bous

Bus

 

Boxhorn

Boxer

 

Brachtenbach

Bruechtebaach

 

Brameschhof (Kehlen)

Brameschhaff

 

Brandenbourg

Branebuerg

 

Brattert (Wahl)

Brattert

 

Breidfeld (Weiswampach)

Bredelt

 

Breidweiler

Brädeler, Präteler

 

Breinert (Biwer)

Breinert

 

Bridel (Kopstal)

Briddel

 

Briem (Altwies)

Bréim

 

Broderbur

Brouderbur

 

Brongeshof (Roost)

Brongeshaff

 

Brosiushof (Colmar-Berg)

Brosiushaff

 

Brouch (Biwer)

Bruch

 

Brouch (Boevange/ Att.)

Bruch

 

Bruecherhof (Folkendange)

Bricherhaff

 

Bruecherhof (Syren)

Bricherhaff

 

Bruechermühle (Syren)

Brichermillen

 

Buchholtzerhof (Syren)

Buchholzerhaff

 

Buchholtzerhof (Flaxweiler)

Buchholzerhaff

 

Budersberg (Dudelange)

Butschebuerg

 

Büderscheid (Goesdorf)

Bitscht. Bikscht

 

Burange

Biréng

 

Bürdeh (Erpeldange)

Biirden

 

Bürgerkreuz (Kopstal)

Biirgerkräiz

 

Burmerange

Biirmeréng

 

Buschdorf (Boevange)

Bëschdréf

 

Buschrodt (Wahl)

Béschrued

 

Calmus (Saeul)

Kaalmes

 

Canach (Lenningen)

Kanech

 

Cap (Mamer)

Kap

 

Capellen (Mamer)

Kapellen

 

Carlshof (Berg)

Karelshaff

 

Castelmühle (Mondorf-Ies-Bains)

Kaaschtelmillen

 

Cents (Luxbg.)

Zens

 

Cessange (Luxbg.)

Zéisséng

 

Christnach (Waldbillig)

Krëschtnech

 

Cinqfontaines (Asselborn)

Patemillen

 

Clausen (Luxbg.)

Clausen

 

Claushof (Tuntange)

Klaushaff

Clemency = Küntzig

Kënzeg

Clerf = Clervaux

Klierf

Closdelt (Bourscheid)

Klosdellt

Colbette (Consdorf)

Kolwent

Colmar (Berg)

Kolmer / Kolma-Bierg

Colmar-Pont (Schieren)

Kolmerbréck

Colpach-Bas (Ell)

Nidderkolpech

Colpach-Haut (Ell)

Uewerkolpech

Consdorf

Konsdrëf

Consthum

Konstem

Contern

Konter

Cornelysmühle (Troisvierges)

Cornelysmillen

Crauthem (Roeser)

Krautem

Crendal (BoevangelCI.)

Kréindel

Cruchten (Nommern)

Kruuchten

Dahl (Goesdorf)

Dol

Dahlem (Garnich)

Duelem

Dalheim

Duelem

Dasbourg-Pont (Hosingen)

Doosberbréck

Deiffelt (Boevange/Cl.)

Dewelt

Deisermuehle (Grevenmacher)

Deisermillen

Dellen (Grosbous)

Dellen

Derenbach

Déierbech

Deysermühle (Wormeldange)

Deisermillen

Dickt (Hoscheid)

Houschter-Déckt

Dickweiler (Rosport)

Dickweiler

Diekirch

Dikrech

Differdange

Déifferdang

Dillingen (Beaufort)

Déiljen

Dippach

Dippech

Dirbach (Goesdorf)

Diirbech

Dolenberg (Madern.)

Dolebierg

Dommeldange (Luxbg.)

Dummeldéng

Doncols (Winseler)

Donkels

Dondelange (Kehlen)

Dondel

Donnange = DOnningen

Dienjen

Dorscheid (Hosingen)

Duerscht

Dosterterhof (Consdorf)

Dosterterhaff

Drauffelt (Munshausen)

Drautelt

Dreiborn (Wormeldange)

Dräibur

Drinklange (Troisvierges)

Drénkelt

Dudelange

Did(de)léng, Didléng

Duderhot (Luxbg.)

Dudderhaff

Dumontshof (Schifflange)

Dumongshaff

Dünkrodt (Mecher)

Dénkert

Dürrenthal (Kehlen)

Direndall

Echternach

Eechternach (Iechternach)

Ehlange (Reckange)

Éiléng

Ehlerange (Sanem)

Éileréng

Ehnen (Wormeldange)

Éinen

Ehner (Saeul)

Éiner, Iener

Eich (Luxbg.)

Eech

Eichelbour (Nommern)

Eechelbur

Eischen (Hobscheid)

Âischen

Eisenbach (Hosingen)

Eesbech

Eisenborn (Junglinster)

Esebuer, Âäsber

Ell

Ell

Ellange (Mondorf-Ies-Bains)

Elléng

Eltz-Qspern (Redange)

Elz

Elvange (Beckerich)

Ielwéng

Elvange (Mondorf)

Elwéng

Emerange

Éiméréng

Emeringerhof (Bous)

Éimeréngerhaff

Emeschbach (Asselborn)

Éimeschbaach

Engelshof (Junglinster)

Engelshaff

Enscherange (Wilwerwiltz)

Âischer

Enteschbach (Diekirch)

Enteschbaach

Eppeldorf (Ermsdorf)

Eppelduerf

Ermsdorf

Iermsdrëf

Ernster (Niederanven)

Iernster

Ernzen (Larochette)

Iernzen

Erpeldange (Diekirch, Wiltz, Remich)

Ierpeldéng (bei Dikrech, Wolz, Réimech)

Ersange (Waldbredimus)

Erséng

Eschdorf (Heiderscheid)

Eschduerf

Eschette (Foischette)

Eschent, Éischent

Esch-sur -Alzette

Esch-Uelzecht

Esch-sur-Sûre  (/ Esch-le-Trou)

Esch Sauer / Esch am Lach

Eschweiler

Eschweiler

Eschweiler (Junglinster)

Eeschwëller / Eschwëller

Eselborn (Clervaux)

Eselbur

Essingen (Mersch)

Essen

Ettelbrück

Ettelbréck

Everlange (Useldange)

Iewerléng

Fels = Larochette

(an der) Fiels

Felsmühle (Mertert)

Felsmillen

Fennange(Bettembourg)

Fènnéng

Fentange (Hesperange)

Fenténg

Fetschenhof (Luxembourg)

Fetschenhaff

Feulen

Felen

Feulenerhecken

Felenerhecken

Filsdorf (Dalheim)

Fëlschdrëf

Findel (Sandweiler)

Findel

Findelshof (Bertrange)

Findelshaff

Fingig (Clemency)

Féngeg

Finsterthal (Boevange/Att.)

Fënsterdall

Fischbach (Clervaux, Mersch)

Fëschbech (bei Klierf, bei Miersch)

Fischeiderhof

Féischterhaff

Flatzbour (Bigonville)

Flatzbur

Flaxweiler

Fluessweiler

Flebour (Boulaide, Bourscheid, Michelau)

Fléiber (bei Bauschelt, Buurschent, Méchela)

Flickenhof (Haller)

Fléckenhaff

Foetz (Mondercange)

Féiz

Folkendange (Ermsdorf)

Folkendéng

Folscheid = Folschette

Folscht

Fond-de-Gras (Differdange)

Fond-de-Gras

Fond-de-Heiderscheid (Esch/Sûre)

Heischtergronn

Fond-de-Hussigny (Differdange)

Héisséngergronn

Fossen (Heinerscheid)

Foossen

Fouhren

Furen

Freckeisen

Freckeisen

Friedbusch (Bourscheid)

Fridbësch

Friedhof (Diekirch)

Fridhaff

Frisange

Fréiséng

Froenerhof (Brandenbourg)

Fréngerhaff

Frohmühle (Emerange)

Fromillen

Fünfbrunnen = Cinqfontaines

Pafemillen

Fürtgeshof (Medernach)

Fiertgeshaff

 

16:47 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

1.1 F - L

Gaaschtgrund (Mamer)

Gaaschtgronn

Gaichel (Hobscheid)

Gäichel

Gantenbeinmühle

Gantebeensmillen

Garnich

Garnech

Gasperich (Luxembourg)

Gaasperech

Gemenerhof (Breidweiler)

Gemenerhaff

Geyershof

Geieschhaff

Gilsdorf (Bettendorf)

Gilsdrëf

Girst (Rosport)

Giischt

Girsterklaus (Rosport)

Giischterklaus

Givenich (Mompach)

Giwenech

Glabach

Glabech

Godbrange (Junglinster)

Guedber

Goebelsmühle (Bourscheid)

Giewelsmillen

Goeblange (Koerich)

Giewel

Goedange (Troisvierges)

Géidgen

Goeldt-Hostert (Foischette)

Gëlt

Goesdorf

Géisdrëf

Goetzingen (Koerich)

Gëtzen

Gondelange (Waldbredimus)

Gondel

Gonderange (Junglinster)

Gonneréng

Gosseldange (Lintgen)

Gousseldéng

Gostingen (Flaxweiler)

Gouschténg

Goudelt (Larochette)

Guddelt

Gralingen (Putscheid)

Grooljen

Grass (Steinfort)

Grass

Grauenstein (Putscheid)

Groésteen

Graulinster (Bech)

Grolénster

Greisch (Septfontaines)

Gräisch

Greiveldange (Stadtbredimus)

Greiweldéng

Grentzingen (Ettelbruck)

Grenzen

Grevels (Wahl)

Gréiwels

Grevels-Barrière (Bertrange)

Gréiwelser-Barriär

Grevelshof (Bertrange)

Gréiwelserhaff

Grevenknapp (BoevangelAtt.)

Gréiweknapp

Grevenmacher

Gréiwemaacher

Grindhausen (Heinerscheid)

Grandsen

Grosbous

Groussbus

Grümmelscheid (Winseler)

Grémmelescht

Grund (Luxembourg)

Gronn

Grundhof (Befort)

Grondhaff

Hachiville

Helzen

Hackenhof (Oetrange)

Hakenhaff

Haderbach (Goesdorf)

Haarderbaach

Hagelsdorf (Biwer)

Haastert

Hagen (Sleinfort)

Hoën

Hahnenhof (Asselborn)

Hanenhaff

Haller (Waldbillig)

Haler

Halsbach (Medernach)

Halsbaach

Hamiville (BoevangelCI.)

Heesdrëf

Hamm (Luxembourg)

Hamm

Hammhof (Berdorf)

Hammhaff

Harlange

Harel

Harlange-Poteau

Hareler-Poteau

Hassel (Weiler-la-Tour)

Haassel

Hautbellain (Troisvierges)

Beesslek

Hautcharage (Bascharage)

Uewerkäerjhéng

Haut-Martelange (Perlé)

Uewer-Maartel

Heffingen

Hiefenech

Heiderscheid

Heischent

Heiderscheidergrund

Heischtergronn

Heidsoheuerhof (Dalheim)

Heedscheierhaff

Heinenhof (Ettelbruck)

Heinenhaff

Heinerscheid

Hengescht

Heisbich (Berdorf)

Heesbech

Heinrichsmühle (Altwies)

Heinrichsmillen

Heisbourgerhof (Assel)

Heisburgerhaff

Heisdorf (Sleinsel)

Hääschdrëf

Heisdorf = Hamiville

Heesdrëf

Heispelt (Wahl)

Heeschpelt

Helfenterbrück (Bertrange)

Helfenterbréck

Hellange (Frisange)

Helléng

Helmdange (Lorenttweiler)

Hielem

Helmsange (Walferdange)

Helsem

Helzingen = Hachiville

Helzen

Hemstal (Bech)

Hemstel

Herborn (Mompach)

Hieber

Herdermühle (Bous)

Herdermillen

Herheck (Heiderscheid)

Hierheck

Herrenberg (Diekirch)

Härebierg

Hersberg (Bech)

Heeschbréch

Hesperange

Hesper

Hessenmühle (Eppeldorf)

Hessemillen

Hinkel (Rosport)

Hénkel

Hinterhasselt (Boevange/CI.)

Hannerhaassel

Hirtzenhof (Bettendorf)

Hierzenhatt

Hivange (Garnich)

Héiwéng

Hobscheid

Habscht

Hoehenhof (Niederanven)

Héienhaff

Hoerchen (Bascharage)

Héierchen

Hoesdorf (Reisdorf)

Héischdrëf

Hottelt (Hachiville)

Houttelt

Hollenfels (Tuntange)

Huelmes

Holler (Weiswampach)

Holler

Hollermühle

Hollermillen

Hollerich (Luxembourg)

Hollerech

Holtz (Perlé)

Holz

Holzem (Mamer)

Holzem

Holzthum (Consthum)

Holztem

Horace (Bettborn)

Horass

Hoscheid

Houschent

Hoscheider-Dickt

Houschter-Déckt

Hoscheiderhof (Putscheid)

Houschterhaff

Housen

Hosingen

Hossenberg (Ermsdorf)

Hoossebierg

Hostert (Foischette)

Hueschtert

Hostert (Niederanven)

Hueschtert

Hovelange (Beckerich)

Huewel

Howald (Hesperange)

Houwald

Huhnerhof (Mersch)

Héngerhaff

Huldange (Troisvierges)

Huldang

Huncherange

Hëncheréng

Hungerhof (Echternach)

Hongeschhaff

Hunnebur (Mersch)

Hunnebur

Hünsdorf (Lorentzweiler)

Hënsdrëf

Hupperdange

Hëpperdang

Huttange (Beckerich)

Hëtten / Hitten

Hüttermühle (Stadtbredimus)

Hëttermillen

Imbringen (Junglinster)

Amber

Ingeldorf (Erpeldange)

Angelduerf

Insenborn (Neunhausen)

Ënsber

Ischpelt = Tarchamps

Iischpelt

Itzig (Hesperange)

Izig / Izeg

Itzigersteg (Hesperange)

Izigerstee

Jaanshof

Jaanshaff

Junglinster

Jonglënster

Jagdschloss

Juegdschlass

Kaesfurt (Weiswampach, Heinersch.)

Kéisfurt

Kahler (Garnich)

Koler

Kalborn (Heinerscheid)

Kaalber

Kalbornermühle

Kaalbermillen

Kalkesbach (Consdorf)

Kalkesbaach

Kalchesbrück (Luxembourg)

Kalchesbréck

Kapenacker (Wormeldange)

Kapenaker

Kapweiler (Saeul)

Kapwëller

Kaundorf (Mecher)

Kaunerëf

Kautenbach

Kautebaach

Kayl

Käl

Kehlen

Kielen

Kehmen (Bourscheid)

Kiemen

Keispelt (Kehlen)

Keespelt

Keiwelbach (Bettendorf)

Keiwelsbaach

Kemicht (Hoffelt)

Kéimicht

Kinseckerhof (Rippig)

Kinséckerhaff

Kippenhof (Bastendorf)

Këppenhaff

Kirchberg (Luxembourg)

Kiirchbierg

Kirelshof (Clervaux)

Kirelshaff

Klausenerhof (Hollenfels)

Klausenerhaff

Kleck (Lorentzweiler)

Kléck

Kleemühle (Weiswampach)

Kléimillen

Kleinbettingen

Klengbetten

Kleinbourghof (Nommern)

Klenge Buerghaff

Kleinelcheroth = Petit-Nobressart

Kleng-Elcher

Kleinhoscheid (Eschweiler)

Klenghouschent

Klingelscheuer (Lorentzweiler)

Kléngelscheier

Knaphoscheid (Eschweiler)

Knapphouschent

Kobenbour (Marscherwald)

Kuebebur

Kocherei (Marnach)

Kocherei

Kockelscheuer (Luxembourg)

Kockelscheier

Koedange (Fischbach)

Kéidéng

Koenerhof (Alscheid)

Kéinerhaff

Koenigshof (Wahl)

Kinnekshaff

Koerich

Kärech / Käärch

Koetscheid = Koetschette

Kietscht

Kohn (Medernach)

Kon

Kohnenhof (Hosingen

Kounenhaff

Kopstal

Koplescht

Krockelshof (Aspelt)

Krokelshaff

Kroentgeshof (Contem)

Krëntgeshaff

Kreuzerbuch (Hobscheid)

Kräizerbuch

Kreuzgründchen = Val Ste-Croix

Kräizgrëndchen

Küborn (Wahl)

Kéiber

Kuhberg

Kéibierg

Küntzig = Clemency

Kënzeg

Lallange (Esch-Alzette)

Lalléng

Lamadelaine (Pétange)

Rolléng

Lameschmühle (Bergem. Wiltz)

Lameschmillen

Landscheid (Bastendorf)

Laaschent

Lannen (Redange)

Lannen

Larochette

(an der) Fiels

Lasauvage (Differdange)

Lasauvage, an der Zowaasch

Lausdorn (Heinerscheid)

Lausduer

Lauterborn (Echternach)

Lauterbur

Leesbach (Septfontaines)

Léisbech

Lehrhof (Grosbous)

Leerhaff

Leithum (Weiswampach)

Letem

Leitrange

Läitréng

Lellig (Manternach)

Lelleg

Lellingen (Wilwerwiltz)

Lëllgen

Lellingerhof (Colmar)

Lelléngerhaff

Lenningen

Lennéng

Lentzweiler (Asselborn)

Lenzweiler

Leudelange

Leideléng

Lerresmühle (Asselborn)

Leresmillen

Leymuehle (Aspelt)

Leymillen

Levelange (Beckerich)

Liewel

Liefrange (Mecher)

Léifreg

Lieler (Heinerscheid)

Léiler

Lilien (Mompach)

Liljen

Limpach (Reckange/Mess)

Lampech

Limpertsberg (Luxembourg)

Lamper(ts)bierg

Linger (Bascharage)

Lénger

Lintgen

Lëntgen

Lipperscheid (Bourscheid)

Lëpscht

Livange (Roeser)

Léiwéng

Longsdorf (Fouhren)

Longsdrëf

Lorentzscheuer(-hof) (Bertrange)

Luerenzscheier(-haff)

Lorentzweiler

Luerenzweiler

Lullange (BoevangeiClervaux)

Lellgen / Lullgen

Lultzhausen (Neunhausen)

Lëlz

Luxembourg

Lëtzebuerg

Machtum

Miechtem / Meechtem

Mamer

Mamer

Manternach

Manternach

Marbourg (Munshausen)

Maarbuerg

Marienthal (Tuntange)

Mariendall

Marienthalerhof (Tuntange)

Märjendallerhaff

Marnach (Munshausen)

Maarnech

Marscherwald

Marscherwald

Martelange-Rombach

Maartel(éng)

Marxberg (Fouhren)

Maarksbierg

Masseler (Goesdorf)

Masseler

Mathieuhof (Schieren)

Matjeshaff

Maulusmühle (Asselborn)

Maulesmillen

Mecher (Clervaux)

Mecher

Mecher (Wiltz)

Miecher / Mecher

Medernach

Miedernach

Medingen (Contern)

Méidéng

Melspelt (Kehlenl

Meespelt

Mensdorf (Betzdorf)

Menster

Merkholtz (Kautenbach)

Mierkels

Merl (Luxembourg)

Marel

Mersch

Miersch

Merscheid (Putscheid)

Mierschent

Merscheid (Heiderscheid)

Mierscheet

Mertert

Maertert

Mertzig

Mäerzeg

Metzerloch (Belvaux)

Metzerlach

Meysembourg (Larochette)

Mesebuerg

Michelau

Méchela

Michelbuch (Vichten)

Méchelbuch

Michelshof (Consdorf)

Méchelshaff

Misèrehof (Arsdorf)

Misäershaff

Moersdorf (Mompach)

Méischduerf

Moesdorf (Mersch)

Méisdrëf

Moestroff (Bettendorf)

Méischtrëf

Mompach

Mompech

Mondercange

Monnerech

Mondorf-Ies-Bains

Munnerëf / Mondorf

Monnerich = Mondercange

Monnerech

Moutfort (Contern)

Mutfert

Mühlbach (Moutfort)

Milbech

Mühlenbach (Luxembourg)

Millebaach

Müllendorf (Steinsel)

Mëllerëf

Müllerthal (Waldbillig)

Mëllerdall

Münsbach (Schuttrange)

Mënsbech

Münschecker (Manternach)

Mënlhecker

Munshausen

Munzen

Nachtmanderscheid (Putscheid)

Nuechtmanescht

Nagem (Redange)

Noojhem

Neidhausen (Hosingen)

Naidsen

Neudorf (Luxembourg)

Neiduerf

Neuenshof (Medernach)

Neienshaff

Neuhäusgen (Schuttrange)

Neihaischen

Neumerl = Belair

Belair = Neimarel

Neumühle (Arsdorf, Asselborn e. a.)

Neimillen

Neunhausen

Néngsen

Neurodeschhof (Scheidgen)

Neiroudeschhaff

Niederanven

Nidderaanwen

Niederbesslingen = Basbellain

Kiirchen

Niedercolpach = Colpach-Bas

Nidderkolpech

Niederdonven (Flaxweiler)

Nidderdonwen

Niederfeulen (Feulen)

Nidderfelen

Niederglabach (Nommern)

Nidderglabech

Niederkerschen = Bascharage

Nidderkäerjhéng

Niederkorn (Differdange)

Nidderkuer

Niederpallen (Redange)

Nidderpallen

Niederwampach (Oberwampach)

Nidderwampech

Niederwiltz (Wiltz)

Nidderwolz

Nocher (Goesdorf)

Nacher

Nocher-Route

Nacher-Strooss

Noerdange (Beckerich)

Naerden

Noertrange (Winseler)

Naertreg

Noertzange (Bettembourg)

Naerzéng

Nommern

Noumeren

Nospelt (Kehlen)

Nouspelt

Nothum (Mecher)

Noutem

Oberanven (Niederanven)

Ueweraanwen

Oberbesslingen = Hautbellain

Beesslek

Obercolpach = Colpach-Haut

Uewerkolpech

Oberdonven (Flaxweiler)

Uewerdonwen

Obereisenbach (Hosingen)

Uewereesbech

Oberfeulen (Feulen)

Uewerfelen

Oberglabach (Nommern)

Uewerglabech

Oberkerschen = Hautcharage

Uewerkäerjéng

Oberkorn (Differdange)

Uewerkuer

Obermartelingen = Haut-Martelange

Uewermaartel(éng)

Oberpallen (Beckerich)

Uewerpallen

Oberschlinder (Hoscheid)

Iwescht Schlënner

Oberwampach

Uewerwampech

Oberwormeldingen = Wormeldange-Haut

Uewerwuermeldéng, um Berreg

Oetrange (Contern)

Éiter

Olingen (Betzdorf)

Ouljen

Olm (Kehlen)

Ollem

Olymp (Larochette)

Olimp

Openthalt (BoevangelA.)

Openthalt

Ospern (Redange)

Osper

Osterbour (Consdorf, Nagem)

Ousterbur

Osterholz (Consdort)

Ousterholz

Osweiler (Rosport)

Osweiler

Papeterie (Manternach)

Pabeiermillen

Peppange (Roeser)

Peppéng

Peri = Perlé

Parel

Pétange

Péiténg

Petit-Nobressart (EII)

Kleng-Elcher

Petite Amérique (Kehlen)

Kleng-Amerika

Pettingen (Mersch)

Pëtten

Pfaffenthal (Luxembourg)

Pafendall

Pintsch (Wilwerwiltz)

Pênsch

Pissange (Reckange / Mess)

Piisséng

Plankenhof (Lintgen)

Plankenhaff

Platen (Bettborn)

Platen

Pleitrange (Contern)

Plâitréng

Pletschette (Medernach)

Pletschette

Pommerloch (Winseler)

Pommerlach

Pontpierre (Mondercange)

Steebrécken

Potaschberg (Grevenmacher)

Potaaschbierg

Poteau de Harlange (Boulaide)

Harelerpoteau

Poul (Nachtmanderscheid)

Poul

Pratt (Bettborn)

Proz

Prettingen (Lintgen)

Pretten

Pulvermühl (Luxembourg)

Polfermillen

Putscheid

Pétscht

Quatre-Vents (Kehlen)

Kattrewang

Raashof (Blaschette)

Raashaff

Rambrouch

Rammerech

Rammeldange (Niederanven)

Rammeldang

Reckange (Mersch)

Recken (Miersch)

Reckange-sur-Mess (Reckange)

Recken op der Mess

Reckenthal (Luxembourg)

Reckendall

Reckingerhof (Remich)

Reckingerhaff

Redange

Réiden (Atert)

Redingshof (Wahl)

Réidingshaff

Reichlange (Redange)

Räichel

Reimberg (Benbom)

Rëmmereg

Reisdorf

Reisduerf

Reitersmühle (Echternach)

Reiteschmillen

Remerschen

Rëmerschen

Reisermühle (Ernsdort)

Reisermillen

Remich

Réimech

Reuland (Heffingen)

Reiland

Reuland-Moulin (Heffingen)

Reilantermillen

Reuler (Clervaux)

Reiler

Riesenhof (Arsdort)

Risenhaff

Rindschleiden (Wahl)

Ran(d)schelt

Ringel (Heiderscheid)

Réngel

Rippig (Bech)

Rippeg

Rippweiler (Useldange)

Rippweiler

Rodange (Pétange)

Rodange / Réiden op der Kor

Rodenborn = Rodenbourg

Roudemer

Rodenhof (Echtemach, Bridel, Rodange)

Roudenhaff

Roder (Munshausen)

Rueder

Rodershausen

Roudersen

Roedgen (ReckangeiMess)

Riedgen

Roedt (Waldbredimus)

Ried

Roeser

Réiser

Rollingen = Lamadelaine

Rolléng

Rollingen (Bous)

Rolléng

Rollingen (Mersch)

Rolléng

Rollingergrund (Luxembourg)

Rolléngergronn

Rombach = Martelange-Rombach

Rombech-Maartel(éng)

Ronnenbusch (Putscheid)

Ronnebësch

Roodt (EII)

Rued (Réiden)

Roodt (Septfontaines)

Rued (Simmer)

Roodt-sur-Syre (Betzdort)

Rued-Sir

Roost (Bissen)

Rouscht

Rosport

Rouspert

Rossmühle (Weiswampach)

Rossmillen

Rosswinklerhof (Consdorf)

Rosswénklerhaff

Rotbach (Bettborn)

Routbaach

Roullingen (Wiltz)

Rulljen

Rumelange

Rëmëléng

Rumlange (Asselborn)

Rëmëljen

Saeul

Sëll

Sandweiler

Sandweiler

Saint-Pirmin (Mecher)

Piirmesknupp

Sassenheim = Sanem

Suessem

Sassel (Asselborn)

Saassel

Savelborn (Medernach)

Suewelbur

Schandel (Useldange)

Schandel

Scheidberg (Mertert)

Scheedbierg

Scheidel (Bourscheid)

Schedel

Scheidgen (Consdorf)

Scheedgen

Scheidhof (Luxembourg)

Scheedhaff

Scheierberg (Bous)

Scheierbierg

Schengen

Schengen

Scherffenhof (Larochette)

Scherfenhaff

Scheuerberg (Bous, Vianden. e.a.)

Scheierbierg

Schieren

Schiren

Schifflange

Schëffléng

Schiltzberg (Fischbach)

Schiltzbierg

Schimpach (Oberwampach)

Schëmpech

Schleiderhof (Nommern)

Schläderhaff

Schleif

Schleef

Schleifmühle (Luxembourg)

Schleefmillen

Schlewenhof (Leudelange)

Schléiwenhaff

Schlindermanderscheid (Bourscheid)

Schlënnermanescht

Schmiede = Huldange-Forge

Schmëdd

Schmiedehof (Colmar-Berg)

Schmëttenhaff

Schoenfels (Mersch)

Schëndels

Schoos (Fischbach)

Schous

Schorenshof (Manternach)

Schorenshaff

Schouweiler (Dippach)

Schuller

Schrassig (Schuttrange)

Schraasseg

Schroedershof (Bettendorf)

Schréideschhaff

Schrondweiler (Nommern)

Schrondweiler

Schuttbourg-Moulin (Kautenbach)

Schibbreg

Schuttrange

Schëtter

Schwanenthal (Lorentzweiler)

Schwunnendall

Schwanterhof (Medernach)

Schwaanterhaff

Schwarzenhof (Steinfort)

Schwaarzenhaff

Schwebach (Saeul)

Schwebech

Schwebsange

Schwéidsbéng

Schweich (Beckerich)

Schweech

Schwiedelbruch (Foischette)

Schwiddelbruch

Seitert (Berdorf)

Säitert

Selscheid (Eschweiler)

Selschent

Selz (Bastendorf)

Selz

Senningen (Niederanven)

Sennéng

Senningerberg (Niederanven)

Sennéngerbierg

Septfontaines (Luxembourg)

Siweburen

Septfontaines = Simmern

Simmer

Seylerhof (Cruchten)

Selerhatt

Siebenaler (Munshausen)

Siwwenaler

Siechenhof (Luxembourg)

Sichenhatt

Simmerfarm (Septfontaines)

Simmerfaarm

Simmern = Septfontaines

Simmer

Simmerschmelz (Septfontaines)

Simmerschmelz

Soleuvre (Sanem)

Zolwer

Soller = Sonlez

Soller

Soup (Hettingen)

Supp

Speckmühle (Echternach)

Specksmillen

Sprinkange (Dippach)

Sprénkéng

Stadtbredimus

(Stad)Briedemes

Stattelstein (Niederanven)

Stafelter

Stegen (Ermsdorf)

Steën

Steinbrucken = Pontpierre

Steebrécken

Steinfort

Stengefort

Steinheim

Stenem

Steinsel

Stesel

Stockem

Stackem

Stolzembourg

Stolzebuerg

Stoppelhof (Breidweiler)

Stoppelhatt

Strassen

Stroossen

Stuppicht (Junglinster)

Stuppecht

Syr = Surré

Sir

Syren (Weiler-la-Tour)

Siren

Tadler (Heiderscheid)

Toodler

Tandel (Bastendorf)

Tandel

Tarchamps (Harlange)

Iischpelt

Tétange (Kayl)

Téiténg

Thillsmühle (Marner)

Thillsmillen

Tintesmühle (Heinerscheid)

Tëntesmillen

Tossenberg (Bertrange)

Tossebierg

Toutschenmühle (Wiltz)

Tutschemillen

Trintange (Waldbredimus)

Trënténg

Troine (Boevange / Clervaux)

Tratten

Troineroute (Boevange / Clervaux)

Trätterstrooss

Troisvierges = Ulflingen

Ëlwen

Trotten = Troine

Tratten

Tschiddermühle (Diekirch)

Tschiddeschmillen

Tuntange

Tënten

Uebersyren (Schuttrange)

Iwwersiren

Ulflingen =Troisvierges

Ëlwen

Untereisenbach (Hosingen)

Eesbech

Unterschlinder (Hoscheid)

ënescht Schlënner

Urspelt (Clervaux)

Ischpelt

Useldange

Useldéng

Val des Oseraies (Kehlen)

Weidendall

Val Ste-Croix (Luxembourg)

Kräizgrénnchen

Verlorenkost (Luxembourg)

Verluerekascht

Vesquenhof (Differdange)

Vesquenhaff

Vianden

Veianen

Vichten

Viichten

Wahl

Wal

Wahlhausen (Hosingen)

Wuelëssen

Wahlhausen-Dickt

Wuelësser- Déckt

Waldbillig

Waldbëlleg

Waldbredimus

Waldbriedemes

Waldhof

Waldhaff

Walferdange

Walfer

Wallendorl-Pont (Reisdorf)

Wallendorler-Bréck

Walsdorl (Fouhren)

Walsdrëf

Walter = Watrange

Walter

Warken

Waarken

Wasserbillig

Waasserbëlleg

Watrange

Walter

Watscheid (Larochette)

Watschent(erhaff)

Webershof (Bettendorf)

Webeschhaff

Wecker

Wecker

Weicherdange (Clervaux)

Wäicherdang

Weidenmühle (Emerange)

Weidemillen

Weidenthal = Val des Oseraies

Weidendall

Weidert (Larochette)

Weidert

Weidingen (Wiltz)

Wegdichen

Weiler (Hachiville)

Weiler

Weiler (Putscheid)

Weiler

Weilerbach (Berdorf)

Weilerbaach

Weiler-la-Tour

Weiler (zum Tur)

Weimershof (Luxembourg)

Weimeschhaff

Weimerskirch (Luxembourg)

Weimeschkiirch

Weiswampach

Walswampech

Weissenhof (Koetschette)

Waissenhaff

Welfrange (Dalheim)

Welfréng

Wellenstein

Wellesteen

Welscheid (Bourscheid)

Welschent

Welsdorl (Berg)

Welsdorl

Wemperhardt (Weiswampach)

Wämperhaart

Weydig (Biwer)

Weidig

Weyer (Fischbach)

Weier

Wickrange (Reckange)

Wickréng

Wiltgeshof (Michelbuch)

Wiltgeshaff

Wiltz

Wolz

Wilwerdange (Troisvierges)

Wilwerdang

Wilwerwiltz

Wëlwerwolz

Wincrange (Boevange / Clervaux)

Wëntger

Windhof

Wandhaff

Winseler

Wanseler

Wintger = Wincrange

Wëntger

Wintrange (Remerschen)

Wëntreng

Wolfshof (Clervaux)

Wollefshaff


Wolper (Consdorl)

Wolper

Wolwelange (Perlé)

Wolwen

Wormeldange

Wuermeldéng / Wuermer

Zittig (Bech)

Zitteg

Zolver = Soleuvre

Zolwer

16:45 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

1.2 Lëtzebuergesch (L) - Deutsch (D) - français (F) - Gemeng (commune / Gemeinde)

Place names

Däitsch

German

Franzéisch

French

Gemeng

Commune

Aassel

Assel

Assel

Bous

Aasselbur

Asselborn

Asselborn

Wincrange

Aasselscheierhaff

Asselscheuerhof

Asselscheuerhof

Lorentzweiler

Aischen
oder Äischen

Eischen

Eischen

Hobscheid

Äischer

Enscheringen

Enscherange

Wilwerwiltz

Allënster

Altlinster

Altlinster

Junglinster

Allerbur

Allerborn

Allerborn

Wincrange

Alrodeschhaff

Altrodeschhof

Altrodeschhof

Consdorf

Alschënt

Alscheid

Alscheid

Kautenbach

Altwis
oder Altwies

Altwies

Altwies

Mondorf-les-Bains

Alzéng

Alzingen

Alzingen

Hesperange

Amber

Imbringen

Imbringen

Junglinster

Angelduerf

Ingeldorf

Ingeldorf

Erpeldange

Angelsbierg
oder Angsbreg

Angelsberg

Angelsberg

Fischbach

Ansebuerg

Ansemburg

Ansembourg

Tuntange

Antoniushaff

Antoniushof

Antoniushof

Wincrange

Baas(ch)tenduerf

Bastendorf

Bastendorf

Bastendorf

Bäerdref

Berdorf

Berdorf

Berdorf

Bäereldéng
oder Bäerel

Bereldingen

Bereldange

Walferdange

Banzelt

Banzelt

Banzelt

Betzdorf

Bärel

Berl

Berlé

Winseler

Bartréng

Bartringen

Bertrange

Bertrange

Baschelt

Baschleiden

Baschleiden

Boulaide

 

Bauschelt